2007 Öss Tarih Soruları ve Çözümleri

2007 Öss-1 Tarih Soruları

Sayfamızda 2007 Öss-1 Tarih Sorularını ve Cevaplarını bir arada bulabilirsiniz.

 2007 ÖSS-1 TARİH SORULARI

1. Tarihte, sürekli görülen hiçbir şey değişikliğin etkisin-den kurtulamaz. Ne kadar birdenbire ve şiddetli olur-sa olsun hiçbir değişiklik de dün ile bugün arasındaki sürekliliği bozmaz. Yalnız bu görüşe dayanarak,
I. Tarih kanıtlayabildiği olayları anlatır.
II. Tarihte hiçbir olay aynen tekrarlanmaz.
III. Tarihî bir olay, kendinden sonraki tarihî olayı etkiler.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

2. Hz. Muhammed’in ölümü üzerine Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde ayaklanmalar çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu ayaklanmaların çıkmasında etkili olduğu savunulamaz?
A) İslamiyetin tam olarak yerleşmemiş olması
B) Kabilecilik anlayışına bağlı olan halkın devlet ör-gütlenmesinin dışında kalmak istemesi
C) Devlet başkanının değişmesi
D) Halkın, devlete ödemek zorunda olduğu zekât vergisine karşı çıkması
E) Kur’an’ın bütün ayet ve surelerinin bir araya geti-rilip toplanmamış olması

3. Ticaret yollarından biri olan İpek Yolu’nun tarih boyunca farklı güzergâhlar izlemesinde aşağıda-kilerden hangisinin etkisi olduğu savunulabilir?
A) Egemen güçlerin değişmesinin
B) Kabileler arasında kültür farklılıkları olmasının
C) İpeğin ticari bir değişim aracı olarak kullanılma-sının
D) Ticari malların Avrupa’ya götürülmesinin
E) Kervan ticareti yapılmasının

4. XIX. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı tarihçileri İslami-yetten önceki Türk tarihiyle ilgilenmemişlerdir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin gecikme-sinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Türk milliyetçiliğinin uyanması
B) İmparatorluğun bünyesindeki çeşitli toplumların milliyetçilik akımından etkilenmesi
C) Çeşitli alanlarda ıslahat yapılması
D) Avrupa’nın üstünlüğünün kabul edilmesi
E) Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesi

5. Osmanlı Devleti’nin egemen olduğu topraklar üzerin-de dili, dini, gelenekleri birbirinden farklı uluslar yaşa-mış ve bunların ulusal niteliklerini değiştiren bir poli-tika izlenmemiştir.
Böyle bir tutumun,
I. Osmanlı Devleti’ni yıkmak isteyen devletlerin Osmanlı’nın iç işlerine karışması,
II. Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıkların bağım-sızlık kazanması,
III. Osmanlı Devleti’nin teokratik yapısının korun-ması
durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı savunu-labilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

6. Türkiye’de 1945 yılına kadar uygulanan iki dereceli seçim sistemine göre, önce milletvekillerini seçecek olan ikinci seçmenler belirleniyor, onlar da milletvekil-lerini seçiyorlardı. 1946 yılından itibaren uygulanan tek dereceli seçim sistemine göre ise halk, milletvekil-lerini kendisi seçmektedir.
Buna göre, iki dereceli seçim sisteminden tek de-receli seçim sistemine geçilmesindeki amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A) Seçimlerin güven altında yapılmasını sağlamak
B) Hakların doğrudan kullanılmasını sağlamak
C) Meclisi oluşturan milletvekili sayısını artırmak
D) Meclisten yasaların çıkmasını çabuklaştırmak
E) Hükümetlerin güvenoyu almasını kolaylaştırmak

7. Atatürk Erzurum Kongresi sırasında, “Anadolu, sa-vunmasıyla yalnızca kendi hayatıyla ilgili görevi ye-rine getirmiyor, belki bütün Doğu’ya yönelik saldırı-lara set çekiyor.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisi-ni vurguladığı savunulabilir?
A) Anadolu savunmasının işgallerin hemen ardın-dan milis güçleriyle başladığını
B) Sömürgeciliğe karşı koymanın, hedef olabilecek diğer ülkeleri de koruyucu etkilerinin olduğunu
C) Anadolu savunmasının dünyada pek çok örneği-nin bulunduğunu
D) Uluslar arasında siyasi, ekonomik ve askerî iliş-kilerin giderek öneminin azaldığını
E) Sömürgecilik hareketlerinin yeni başlamış oldu-ğunu

8. Dokuzuncu Ordu Müfettişi göreviyle Havza’da bulu-nan Mustafa Kemal, kendisine bağlı komutanlıklar ve valiliklerden; sadrazam ve hatta padişaha, Paris Ba-rış Konferansı’na gidecek delegelerin ulusun tam ba-ğımsızlığı ve yurtta çoğunluğun azınlıklara feda edil-memesi ilkelerini savunacak kişiler olması gerektiğini belirten telgraflar çekilmesini istemiştir.
Mustafa Kemal’in bu tutumu aşağıdakilerden han-gisinin bir göstergesidir?
A) Mustafa Kemal’in, yetkileri çerçevesinde hareket ettiğinin
B) Mustafa Kemal’in, yetkileriyle ilgili talimatı kendi-sinin yazdırdığının
C) İstanbul Hükümetinin ulusal çıkarları koruyama-yacağından endişe edildiğinin
D) Milletin padişaha bağlılığından çekinildiğinin
E) Tüm vali ve komutanların Mustafa Kemal’i des-teklemek zorunda olduğunun

9. Sovyet Rusya’nın Kurtuluş Savaşı’nda Türk millî mücadelesini desteklemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) TBMM’nin halkçılığı temel alması
B) Sovyet Rusya’nın, Boğazların Anlaşma Devletle-rinin eline geçmesinden endişe duyması
C) Sovyet Rusya’nın kendi rejimini pekiştirmek iste-mesi
D) Anlaşma Devletlerinin TBMM Hükümetini Londra Konferansı’na çağırması
E) İngilizlerin desteğiyle Kafkaslarda, Kafkas Cum-huriyetlerinin kurulması

10. Anlaşma Devletlerinin Lozan’da toplanacak konfe-ransa TBMM Hükümeti ile birlikte İstanbul Hükümeti-ni de çağırması üzerine, TBMM Hükümeti Anlaşma Devletlerine, konferansta İstanbul Hükümeti temsil edilirse konferansa katılmayacağını bildirmiştir.
TBMM Hükümetinin bu yolla aşağıdakilerden han-gisini engellemek istediği savunulabilir?
A) Anlaşma Devletlerinin İstanbul Hükümetini tanı-mayı sürdürmesini
B) Barış görüşmelerine ara verilmesini
C) Anlaşma Devletlerinin TBMM Hükümetini yalnız bırakmasını
D) Anlaşma Devletlerinin birlikte hareket etmesini
E) İstanbul Hükümetinin bazı üyelerini değiştirme-den konferansa katılmasını

11. Medreselerin kapatılmasının aşağıdakilerden han-gisini kolaylaştırdığı savunulabilir?
A) Saltanatın kaldırılmasını
B) Cumhuriyetin ilan edilmesini
C) Yabancı okullarının açılmasını
D) Eğitim ve öğretimin ulusallaştırılmasını
E) Yeni bir anayasa hazırlanmasını

12. Aşağıdakilerden hangisinin Türk milletinin batılı ülkelerle ortak yaşaması ve çalışmasında kolaylık sağladığı savunulamaz?
A) Uluslararası rakamların kabul edilmesi
B) Hafta tatilinin cuma gününden pazar gününe alınması
C) Türk dilinin yabancı kelimelerden arındırılması
D) Arşın, endaze yerine metre; okka yerine kilog-ram birimlerinin kullanılması
E) Hicri takvim yerine miladi takvimin kullanılması

13. İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden bu yana geçen süre içinde teknolojide meydana gelen gelişmenin, İkinci Dünya Savaşı öncesiyle karşılaştırıldığında çok hızlı olduğu görülmüştür.
Teknolojik gelişme hızındaki bu artışta,
I. ham madde gereksiniminin azalması,
II. bilimin ilerlemesi ve bilgi birikiminin artması,
III. sanayileşmenin hızlanması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunu-labilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

CEVAP ANAHTARI
1. E
2. E
3. A
4. A
5. D
6. B
7. B
8. C
9. D
10. A
11. D
12. C
13. E

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir