2007 Öss Edebiyat Soruları ve Çözümleri

2007 Öss Edebiyat Soruları ve Çözümleri

Sayfamızda 2007 Öss Edebiyat Sorularını bir arada bulabilirsiniz.

2007 ÖSS EDEBİYAT SORULARI

1. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur?

A)    —- yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin so­nuçlara varmadan, kişisel görüş ve düşüncelerini senli benli bir anlatım içinde verdiği yazı türüdür. (makale)

B)    —- ünlü kişilerin yaşamlarını, yaptıklarını, yaşa­dıkları döneme katkılarını anlatan yazı ve kitap­lara denir. (biyografi)

C)    Bir kimsenin kendi yaşam öyküsünü kendisinin yazıp anlattığı yapıtlara —- denir. (otobiyografi)

D)    Bir topluluk önünde belirli bir konuda yapılan et­kili ve inandırıcı konuşmalara —- denir. (nutuk)

E)    Bir yazarın, başından geçen ya da tanık olduğu olay ve olguları bilgilerine, gözlemlerine dayana­rak anlattığı yazı türüne —- denir. (anı)

 

2.   Cumhuriyet Dönemi oyun yazarlarındandır. Edebiya­ta şiirle başlamış, daha sonra öykü ve tiyatro türünde de yapıtlar vermiştir. Edebiyattaki ününü tiyatrolarıyla kazanmıştır. Tiyatro alanında tanınmasını sağlayan yapıtı, konusunu Babil efsanesi Gılgamış’tan alan Tanrılar ve İnsanlar piyesidir. Tiyatro yapıtları arasın­da Hürrem Sultan, Karacaoğlan, Atçalı Kel Mehmet ve Ölü Kentin Nabzı da sayılabil r

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden han­gisidir?

A)    Recep Bilginer

B)    Orhan Asena

C)    Necati Cumalı

D)    Refik Erduran

E)   Haldun Taner

 

3.  Çıkardıkları derginin adıyla anılan bir yazarlar toplulu­ğunun üç büyük temsilcisinden biridir. Şiirlerinde kur­duğu özgün imgelerle dikkat çeken, konularını daha çok doğadan alan, ülkemizde sembolizmin öncüsü sayılan bir şairdir. Şiir dışında yolculuk yazıları, pi­yesler, makaleler de yazmış olmasına karşın şiir ve özdeyişleriyle tanınan bir sanatçımızdır.

Bu parçada sözü edilen şair ve yazar aşağıdaki­lerden hangisidir?

A)    Hamdullah Suphi

B)    Tevfik Fikret

C)   Cenap Şahabettin

D)   Abdülhak Hamit

E)   Süleyman Nazi

 

4.  Orhan Kemalle ilgili aşağıdaki yargılardan hangi­si yanlıştır?

A)    Yapıtlarında, kişilerin karakterlerini olay içinde çizmiş, onları doğal bir biçimde konuşturmuştur.

B)    Genellikle fabrika işçilerinin, kırsal kesim insan­larının ve gecekondu bölgelerinde oturanların yaşamını konu almıştır.

C)    Öykülerde günlük konuşma dilini kullanmış, yö­resel söyleyiş özelliklerine bağlı kalmıştır.

D)   Esir Şehrin İnsanları adlı romanıyla yazın çevre­lerinde büyük yankı uyandırmıştır.

E)    Anlatımı, olaylara bakış açısı yönünden toplum­cu gerçekçi yazarlarımızdan biri sayılmaktadır.

 

5.  Türk edebiyatında Ahmet Mithat Efendi’nin Felâtun Beyle Rakım Efendi,

                                                                                                                     I

Namık Kemal’in  İntibah, Samipaşazâde Sezâi’nin Zehra, Recaizâde

II                                                             III

Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası, Nabizâde Nazım  Sergüzeşt isimli yapıtları

IV                                                 V

sosyal içerikli romanlara  örnek olarak gösterilebilir.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış yapıtlardan hangileri birbiriyle yer değiştirirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?

A) I. ile II.                               B) I. ile IV.

C) II. ile III.                            D) III. ile V.

E) IV. ile V.

6.  Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A)   Mehmet Rauf un Eylül adlı yapıtı edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman olarak nitelendirilmek-

B)    Halide Edip, Ateşten Gömlek adlı yapıtında Kur­tuluş Savaşı yıllarını yansıtmıştır.

C)    Namık Kemal’in Cezmi adlı yapıtı edebiyatımızdaki ilk tarihî roman örneğidir.

D)    Nâbizâde Nâzım’ın Karabibik adlı yapıtı, köyü ve köylüyü anlatan yapıtların ilk örneklerindendir.

E)   Aşk-ı Memnu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun yanlış Batılılaşma konusunu işlediği bir yapıtıdır.

 

7.  Şinasinin, edebiyatımızda gerçekleştirdikleri ara-sında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)    Halk için roman yazma hareketini başlatmıştır.

B)    Dilde sadeleşme hareketine öncülük etmiştir.

C)  La Fontaine’den çeviriler yapmıştır.

D)   İlk özel gazeteyi çıkarmıştır.

E)    İlk tiyatro yapıtını yazmıştır.

 

8.   Fransız realist ve natüralistlerinden etkilenen Tanzimat Dönemi yazarı

I                                                              II

 Halit Ziya Uşaklıgil, aydın çevreyi anlattığı Mai ve Siyah adlı romanında yabancı

III                                                             IV                      V

sözcük ve tamlamalarla yüklü bir dil  kullanmıştır.

Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bil­gi yanlışı vardır?

A) I.           B) II.          C) III.         D) IV.        E) V.

 

9.  Divan Edebiyatı’nda modern öykü ve romanın yerini tutan en önemli tür

I

mesnevidir. Fuzûlî’nin Hüsn ü Aşk, Süleyman Çelebinin  Mevlid adlı yapıtları

II                                  III                     IV                      V

bu türün tanınmış örnekleridir.

Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bil­gi yanlışı vardır?

A) I.          B) II.         C) III.        D) IV.        E) V.

 

10.  Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir?

A)    Risaletü’n-Nushiye adlı mesneviyi aruz ölçüsüyle yazmıştır. (Yunus Emre)

B)    Makalât adlı yapıtında tasavvuf konularını bö­lümler hâlinde ele almıştır. (Hacı Bektaş Veli)

C)    Yapıtlarında aşk ve kahramanlık temalarının ya­nında tasavvufa da yer vermiştir. (Kadı Burhaneddin)

D)Sade bir dille, ölçülü ve uyaklı, halk şiiri gelene­ğine uygun nefesler yazmıştır. (Pir Sultan Abdal)

E)Türkçenin başarılı örneklerinden olan Mantıku’t-Tayr ile Feleknâme onun tarafından oluşturul­muştur. (Ali Şir Nevaî)

 

11.  Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde uyak (kafiye) kullanılmamıştır?

A)    Selam olsun karanfilin alına

Selam, tomurcuklu defne dalına

B)    Bu bohça, duygunun coşkun selidir

İçimi coşturan bahar yelidir

C)    O gün gelsin şöyle bir yarış olsun da gör

Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör

D)    Öpe öpe uyandırdım, şiir yaptım sözcükleri

Savaşta kalemime kurşun yaptım sözcükleri

E)    Değirmen değirmen, beni de öğüt

Ben meyvesiz ağaç, yürüyen söğüt

 

12.         I.    Biz de hafif olsaydık bir rüzgârdan

II.   Yer alsaydık şu bulut kervanında

III.   Güzele ve yeniye doğru koşan

IV.    Bu sonrasız gidişin bir yanında

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B)    Hepsinde redif kullanılmıştır.

C)   Duraklarda belirli bir kurala uyulmamıştır.

D)   I. ve II. dizelerde ulama vardır.

E)    I. ve III. ile II. ve IV. dizelerde çapraz uyak (kafiye) görülmektedir.

 

13.   Tam bir kaside çeşitli bölümlerden oluşur. Bunlardan biri, —-.

Yukarıda verilen bilgiye göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A)    doğa güzelliklerinden söz eden nesib ya da teşbib bölümüdür

B)    asıl konuya girişi sağlamak için yazılan girizgâh bölümüdür

C)  kasidenin sunulduğu kişinin özelliklerinin abartılı bir övgüyle anlatıldığı methiye bölümüdür

D)    şairin kendisini övdüğü dizelerden oluşan fahriye bölümüdür

E)   şairin adının da geçtiği tegazzül bölümüdür.

 

14.  Kalbim yine üzgün seni andım da derinden,

Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!

Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden,

Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!

Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmış ola­bilir?

A) Şarkı                                B) Kaside

C) Terkib-i Bent                    D) Kıt’a

E) Rübai

 

15.  Othello adlı tragedya 1603 yılında William Shakspeare tarafından kaleme

I                   II                                           III

alınmıştır. Bu yapıt, kıskançlığı konu alan   ilk roman olduğu için önemlidir.

IV                             V

Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi   yanlışı vardır?

A) I.           B) II.          C) III.         D) IV.         E) V.

 

.

16.   Klasik akıma bağlı sanatçılar arasında özellikle  didaktik şiir türünde ürün

I                                                                                II

vermiş bir ad da Moliéredir. En önemli yapıtı Fabllardır. Bu türdeki ürünleri

III                                          IV

ondan  önce Ezop denemiştir.

V

Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bil­gi yanlışı vardır?

A) I.       B) II.          C) III.        D) IV.         E) V.

 

17.  Aşağıdakilerin hangisinde, belirtilen özellik birlik­te verildiği akımla ilgili değildir?

A)      Gözlem ve belgelere önem verme (Realizm)

B)       Konuya değil, onun işleniş biçimine önem verme (Romantizm)

C)  Güzelliğin, anlam açıklığında değil, kapalılıkta ol­duğuna inanma (Sembolizm)

D)      Sanat, doğanın kopyası olmalıdır, ilkesini benim­seme (Natüralizm)

E)      Bilinçaltını akıl ve mantıktan üstün tutma (Sürre­alizm)

 

CEVAPLAR

1. A 6. E 11. D 16. C
2. B 7. A 12. B 17. B
3. C 8. B 13. E
4. D 9. C 14. A
5. D 10. E 15. E

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir