2007 Öss-2 Tarih Soruları ve Çözümleri

2007 Öss-2 Tarih Soruları

Sayfamızda 2007 Öss-2 Tarih Sorularını ve Cevaplarını bir arada bulabilirsiniz.

2007 ÖSS-2 TARİH SORULARI

1.
I. Coğrafi Keşiflerin başlaması
II. Doğu Roma İmparatorluğu’nun yıkılması
III. Anadolu’da ticaretin gelişmesi
Anadolu Selçuklu mimarisinin XIII. yüzyıl başla-rında gelişme göstermesinde, yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlar ve Göktürklerin ortak özelliklerinden biridir?
A) Kendilerine özgü alfabelerinin olması
B) Hakanlarının “idikut” unvanı taşıması
C) Kâğıt üretmeleri
D) Baskıda, hareketli harf sistemini kullanmaları
E) Mani dinini resmî din olarak kabul etmeleri

3. Asya ve Avrupa’nın siyasi ve kültürel yapısının değişmesinde,
I. Türgiş,
II. Avar,
III. Hun
devletlerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi Timur Devleti’nin kurul-masını kolaylaştırmıştır?
A) Haçlı Savaşlarının sona ermesi
B) Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılması
C) Babürlüler Devleti’nin yıkılması
D) Çağatay Devleti’nin zayıflaması
E) Oğuzların Kayı Boyu’nun Anadolu’ya gelmesi

5. Mısır’da, 13.–16. yüzyıllar arasında Türk yönetim sisteminin, Türk kültürünün ve Türk unsurunun yerleşmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili ol-muştur?
A) Şeybaniler
B) Memluklar
C) Anadolu Selçukluları
D) Harzemşahlar
E) Akkoyunlular

6. İslam medeniyetinin gelişmesinde Türklerin büyük katkıları vardır.
Türklerin tıp alanında İslam medeniyetine en büyük katkısını aşağıdaki bilim adamlarından hangisi sağlamıştır?
A) Harezmi B) Birûni C) Farabi
D) Gazali E) İbni Sina

7. Dirlik, hizmet karşılığı olarak devlet görevlilerine veri-len ve yıllık gelirlerine göre bölümlere ayrılan arazi-lerdir.
Dirliklerin gelirlerine göre, büyükten küçüğe doğ-ru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru ola-rak verilmiştir?
A) Zeamet – has – timar
B) Timar – has – zeamet
C) Has – timar – zeamet
D) Zeamet – timar – has
E) Has – zeamet – timar

8. Osmanlı Devleti’nde yaşanan taht kavgalarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?
A) Yabancı devletlerin Osmanlı iç işlerine karışma-sına
B) Merkezî otoritenin zayıflamasına
C) Parlamenter sisteme geçilmesine
D) Tahta geçme usulünün değiştirilmesine
E) Güçlü olanın tahta geçmesine

9.
I. İspanya’da siyasi ve dinî baskılarla karşılaşan Yahudiler
II. İsveç Kralı XII. Şarl
III. Avusturya ve Rusya’ya karşı direnen Macarlar
Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınmasıyla gelişen olaylar 1711 Osmanlı–Rus Savaşı’na neden olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

10. 1876 yılında düzenlenen İstanbul Konferansı’nın toplandığı ilk gün, Osmanlı Devleti’nin Kanunu-esasi’yi yürürlüğe koyması ve meşrutiyeti ilan etmesinin nedenlerinden birinin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A) Konferansın alacağı kararlarda etkili olmak iste-mesi
B) Konferansın dağılmasını önlemeye çalışması
C) İngiltere’nin Kıbrıs’a yerleşmesini önlemek iste-mesi
D) Balkanlarda yapılacak ıslahat için Rusya’nın desteğini sağlamayı gerekli görmesi
E) Osmanlı–Rus savaşını önlemek amacıyla Lond-ra’da toplanacak konferansı etkilemek istemesi

11.
I. Kırım
II. Makedonya
III. Batı Trakya
Yukarıdakilerin hangilerinde yaşayan Türkler, Balkan Savaşlarından sonra azınlık statüsüne girmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

12.
I. Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması
II. Toprağın gelirlerine göre parçalara ayrılması
III. Halife–Sultan ayrımı olması
durumlarından hangileri Selçuklularla Osmanlıla-rın ortak özellikleri arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

13. Osmanlı Devleti’nde miras, ticaret ve boşanma davalarının karara bağlanması aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A) Kadı B) Sadrazam
C) Reisülkûttap D) Şeyhülislam
E) Nişancı

CEVAP ANAHTARI
1. C
2. A
3. E
4. D
5. B
6. E
7. E
8. C
9. B
10. A
11. E
12. D
13. A

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir