2004 Öss Tarih Soruları ve Çözümleri

2004 Öss Tarih Soruları

Sayfamızda 2004 Öss Tarih Sorularını ve Cevaplarını bir arada bulabilirsiniz.

 2004 ÖSS TARİH SORULARI

46.

Alacahöyük’te bulunan ve MÖ 2500 yıllarına ait olan kılıç, dünyanın en eski kılıcı olarak bilinmekteyken 1996 yılında Malatya yakınlarındaki Aslantepe kazı bölgesinde bir prens veya yönetici mezarının içinde, MÖ 3300-3000 yıllarına ait, üzerleri işlemeli kılıçlar bulunmuştur.
Bu bilgiye dayanarak;
I.   Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yeniden de-ğerlendirilmelidir.
II.   Yapılan her yeni kazı, eski bilgilerin yanlış oldu-ğunu ortaya çıkarmıştır.
III.   Alacahöyük, Aslantepe’den daha eski bir yerle-şim bölgesidir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

 

47.

I.   Türk topluluklarının farklı boylardan oluşması
II.   Türk topluluklarının genelde yerleşik düzene geç geçmeleri
III.   Türk topluluklarının dini inançları
Orta Asya’daki Türk devletlerinin başlangıçta, ekonomilerinin temelini hayvancılığın oluşturma-sında yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III


48. Hz. Muhammet döneminde Bedir Savaşı’nda esir alı-nan Mekkelilerin bir kısmı Müslümanlara okuma yaz-ma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi için bir kanıt olabilir?
A) Arapça okuma yazma öğrenmenin kolay olduğu
B) Bedir Savaşı’nı Hz. Muhammet’in yönettiği
C) Okuma yazma bilen esir sayısının fazla olduğu
D) Bedir Savaşı’nın Müslümanların ilk başarısı ol-duğu
E) Okuma yazmaya önem verildiği


49. Anadolu Selçukluları, XI. yüzyıl sonlarından XII. yüz-yıl sonlarına kadar Bizanslılar ve Haçlılarla savaşlar yapmışlardır.
Bu savaşların,
I.   Anadolu’da üretimin ve vergi gelirlerinin azal-ması,
II.   Anadolu’da yerleşim alanlarının boşalması,
III.   Anadolu’dan geçen dünya ticaret yollarının önem kazanması
durumlarının hangilerinde etkili olduğu savunu-labilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

 

50. Ortaçağ Avrupası’nda Katolik Kilisesi, dini hakların yanı sıra dünyevi haklara da sahipti. Düşünce ala-nında, kilisenin koyduğu kurallar geçerliydi ve bun-lara aykırı düşünceleri dile getirmek mümkün değildi.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini engelle-diği savunulabilir?
A) Katolik Kilisesi’nin varlığını sürdürecek önlemler almasını
B) Kişisel yaratıcılığın ön plana çıkmasını
C) Sanat alanında işlenen konuların sınırlı olmasını
D) Din adamlarının krallar üzerinde etkili olmasını
E) Yöneticilerle din adamları arasında sorun çıkmasını

 

51.  XVI. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorlu-ğu’nda,
I.   şehirlerde işsizliğin artması,
II.   köylerde yaşamanın güçleşmesi,
III.   köylerden şehirlere göçün hızlanması
durumları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıra-ya göre gerçekleşmiştir?
A) I, II, III B) I, III, II C) II, I, III
D) II, III, I E) III, II, I

 

52.  Osmanlı İmparatorluğu’nda,
• III. Selim, “Nizam-ı Cedit” hareketini başlatmıştır.
• II. Mahmut, Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmış, yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediyye adıyla bir ordu kurmuştur.
• Abdülmecit, Tanzimat Fermanı’nı ilan etmiştir.
Yalnızca bu bilgilere dayanarak III. Selim, II. Mah-mut ve Abdülmecit’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Saltanat sürelerinin uzun olduğu
B) Yenilik taraftarı oldukları
C) Dış politikada değişikliğe gittikleri
D) Dönemlerinde ayaklanmalar olduğu
E) Kendilerinden önce yalnız askeri alanda yenilik yapıldığı


53.  Batılı devletler, Osmanlı İmparatorluğu’nun içişle-rine karışmak için aşağıdakilerden hangisini da-yanak olarak kullanmışlardır?
A) Sened-i İttifak’ı B) Veraset sistemini
C) Devşirme Kanunu’nu       D) Timar sistemini
E) Azınlık haklarını

 

54.  Osmanlı İmparatorluğu’nun üç kıta üzerinde uzun süre egemenlik kurmuş olması bu imparatorluğa,
I.   stratejik bakımdan önemli konumda olma,
II.   farklı din ve milletlerden çok sayıda kişiyi barın-dırma,
III.   merkeziyetçi sistemi benimseme
özelliklerinden hangilerini kazandırmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III


55.  İstanbul Hükümeti temsilcisi Bahriye Nazırı Salih Pa-şa, Temsilciler Kurulu ile Amasya Görüşmeleri’nde Mebuslar Meclisi’nin Anadolu’da toplanması konu-sunda anlaşmaya varmış ve bu kararı İstanbul Hükü-meti’ne kabul ettireceğini, aksi takdirde görevinden istifa edeceğini belirtmiştir. Ancak, Salih Paşa İstan-bul Hükümeti’ne bu kararı kabul ettirememiştir.
Bu durum, İstanbul Hükümeti’yle ilgili olarak aşa-ğıdakilerden hangisinin bir göstergesi olabilir?
A) Anadolu hareketinin daha da güçleneceğinden endişe duyduğunun
B) Üyeleri arasında her konuda görüş birliği olduğu-nun
C) Temsilciler Kurulu’nun yabancılarla siyasi ilişkiler kurmasını istemediğinin
D) Anayasada değişiklik yaptığının
E) Seçim sonuçlarını beklemeyi uygun bulduğunun


56.  Mustafa Kemal ve arkadaşları, Ahmet İzzet başkanlı-ğında oluşturulan Osmanlı Heyeti’yle 5 Aralık 1920 tarihinde Bilecik’te görüşmüşlerdir. O günün tanınmış devlet adamlarından oluşan bu heyeti daha sonra Mustafa Kemal trenle Ankara’ya götürmüştür.
Mustafa Kemal’in Osmanlı Heyeti’ni Ankara’ya götürmesindeki amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulamaz?
A) Ankara ile İstanbul Hükümetlerinin uzlaştığı izle-nimi yaratmak
B) İstanbul Hükümeti’nin, Kuvayı Milliye’ye katılan-lar hakkında verdiği kararların uygulanmasını geciktirmek
C) Osmanlı Heyeti’nin önerilerini uygulamak
D) Kendisine olan kamuoyu desteğini artırmak
E) Osmanlı Heyeti’nin ulusalcılara katıldıkları görüntüsünü vermek

 

57.  TBMM’nin 30 Kasım 1925 tarihinde kabul ettiği bir kanunla, tekke, türbe ve zaviyeler kapatılmış; ancak tekke ve zaviyelerden cami ve mescit olanlara doku-nulmamıştır.
Bu uygulama laiklik ilkesinin,
I.   bütün dinlere eşit davranılması,
II.   din adına birtakım batıl inançların yayılması karşısında devletin taraflı davranması,
III.   ibadet özgürlüğü tanınması
özelliklerinden hangilerini yansıtmaktadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

 

58.  Türkiye’de, 1929 yılından itibaren uygulamaya konulan koruyucu gümrük politikası,

I.   yerli malların kullanımını artırma,
II.   ticaret yapılan devlet sayısını artırma,
III.   dış ticaret açığını kapatma
amaçlarından hangilerine hizmet etmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III


59.  Türkiye’de,
I.   milletvekili seçimlerinin yapılma süresinin uza-tılması,
II.   çok partili sisteme geçilmesi,
III.   halkın, temsilcilerini doğrudan seçmesi
gelişmelerinden hangileri için toplumun belli bir siyasal olgunluğa erişmesinin önemli olduğu sa-vunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


60. Atatürk, “Bilim ve teknik nerede ise oradan alacağız ve herkesin kafasına koyacağız. Bilim ve teknik için kayıt ve şart yoktur.” demiştir.
Atatürk bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A) Gelişme ve kalkınmanın zaman alacak bir süreç olduğunu
B) Çağın bilimsel gelişmelerinin izlenmesi ve bun-lardan yararlanılması gerektiğini
C) Ulusların uygarlıklara sahip çıkması gerektiğini
D) Bilim ve tekniğin ulusal olduğunu
E) İktisadi kalkınmada yabancı sermayeden yararlanmak gerektiğini


61. 1934 yılında çıkarılan kanunla Ağa, Hacı, Hafız, Ho-ca, Molla gibi eski toplum zümrelerini belirten unvan-lar kaldırılmıştır.
Bu durumun, Atatürk ilkelerinden hangisinin doğ-rudan bir gereği olduğu savunulabilir?
A) Halkçılık B) Devletçilik C) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık      E) Laiklik

62.  İngiltere, ABD ve Sovyetler Birliği’nin katılımıyla 1943 yılında yapılan Tahran Konferansı’nda, Türkiye’nin, II. Dünya Savaşı’na katılması konu-sunda karar alınmış ve bu kararın Türkiye’ye bil-dirilmesi için İsmet İnönü Kahire’ye davet edilmiştir.
İsmet İnönü, Kahire’ye kararın bildirilmesini kabul etmek için değil, bu kararı taraflarla serbestçe tartışmak ve görüşmek için gideceğini söylemiştir.
İsmet İnönü’nün yalnızca bu tutumuna dayanarak,
I.   ulusların eşitliğini gözetme,
II.   bağımsız devlet anlayışına saygı duyma,
III.   sorunlara kısa sürede çözüm bulma
yaklaşımlarından hangilerini benimsediği söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III


63.  Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde İstanbul’da toplanan Uluslararası Kadın Kongresi’nde, Mısır kadınlarını temsil eden Hüda Şaravi, Atatürk’e hitaben: “Türkler size Atatürk, yani ‘Türklerin Babası’ ismini verdiler. Ben ise size Ataşark, yani ‘Şarkın Babası’ demek istiyorum.” demiştir.
Buna göre Hüda Şaravi’nin, Türk inkılabının
I.   evrensel nitelikler taşıması,
II.  insanlığın kurtuluşu, özgürlüğü için örnek olması,
III.   benimsenmesinin zaman alması
özelliklerinin hangilerinden etkilendiği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

 

64.

I.  Doğa güçlerinin askeri stratejiler üzerindeki etkisi
II.   Psikolojik savaşın önemi
III.   Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın önemi
Savaşta gelişmiş silah ve olanakların kullanıl-ması, yukarıdakilerin hangilerinde azalmaya yol açar?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

 

CEVAPLAR: 47. B         46. A         48. E         49. D         50. B         51. D         52. B         53. E         54. C         55. A         56. C         57. E         58. D         59. E         60. B         61. A         62. D         63. C         64. A    

  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: konu-anlatimi.gen.tr
  • Dosya İçeriği: 2004 Öss Tarih Soruları ve Çözümleri
  • Dosya Boyutu/Türü: 40 KB/ Word
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

2004 Öss Tarih Soruları ve Çözümleri” üzerine bir yorum

  1. indirme linkleri gözükmüyor lütfen acil yardım edin

    Derscalisiyorum.com Yöneticisi Cevap:
    İndirme Linki Eklenmiştir. İyi Çalışmalar Dilerim.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir