2003 Öss Tarih Soruları ve Çözümleri

2003 Öss Tarih Soruları

Sayfamızda 2003 Öss Tarih Sorularını ve Cevaplarını bir arada bulabilirsiniz.

2003 ÖSS TARİH SORULARI

46.  Anadolu ile Mezopotamya arasında Eski Çağ’da var olan ticaret ilişkilerinin Orta Çağ’da Anadolu Selçukluları döneminde de devam etmesi ve önemini korumasında,
I. iki bölge arasında ulaşım kolaylıklarının olması,
II. iki bölgenin üretimlerinin birbirinin gereksinim-lerini karşılayacak nitelikte olması,
III.   iki bölge arasında siyasi sorunların bulunması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunu-labilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

 

47.  İslamiyet’ten önceki Türklerde, savaştan dönen yiğit-lerin ağırlandığı, yoksulların donatıldığı, dini ve milli bakımdan önemli günlerin hep birlikte kutlandığı şölenler yapılırdı.
Bu şölenlerin aşağıdakilerden hangisini sağladığı savunulabilir?
A) Toplumsal dayanışmayı
B) Askerlik bilgisinin gelişmesini
C) İnanç özgürlüğünü
D) Komşu ülkelerle ilişkilerin gelişmesini
E) Yerleşik hayata geçişin hızlanmasını

48. Abbasiler, ülkelerinde yaşayan Türklere idari ve mali görevlerin yanı sıra askeri alanda da önemli görevler vermişlerdir.
Yalnız bu bilgiye dayanarak,
I. Abbasiler ve Türkler arasında kültür etkileşimi artmıştır.
II. Türkler askerlik görevi ile tanışmıştır.
III.   Abbasiler, Arap milliyetçiliği politikası uygula-mamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III


49.  Napolyon Savaşları’ndan sonra Avrupa’nın gelece-ğini belirlemek amacıyla Viyana Kongresi toplanmış-tır. Bu kongrede Avrupa devletlerinin sınırları milliyet, din ve dil etkenleri dikkate alınmadan, Rusya, İngilte-re ve Prusya’nın istekleri doğrultusunda yeniden çizilmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazır-lamıştır?
A) Devletlerarası hukuk kurallarının aynı kalmasına
B) Uluslar arasında yeni siyasi sorunların ortaya çıkmasına
C) Din adamlarının siyasi güç kazanmasına
D) Avrupa’da ekonomik yönden birlik sağlanmasına
E) Halkların krallara bağlılığının artmasına

 

50.  Osmanlı Devleti önce Kayı Boyu’na dayalı bir beylik-ken, daha sonra imparatorluk haline gelmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların beylik dö-neminde sahip olmadıkları halde, imparatorluk döneminde kazandıkları özelliklerden biridir?
A) Çok uluslu olma
B) Osmanlı soyu tarafından yönetilme
C) Müslüman devlet olma
D) Siyasi varlığını koruma mücadelesi verme
E) Yönetimde hiyerarşiyi temel alma


51.  Osmanlı Devleti’nde,
I. veraset sisteminde değişiklik yapılarak hane-
danın en yaşlı üyesinin hükümdar olması,
II. Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi,
III.   Avrupa’da elçilikler açılması
gelişmelerinden hangilerinin, Avrupa’yı yakından tanımaya olanak sağladığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

 

52.  Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altında bulu-nan topraklar, devletin kuruluşundan XVII. yüzyılın sonlarına kadar artmıştır.
Bu bilgiye dayanarak Osmanlı ülkesinde,
I. Gelir ve giderlerin miktarı değişmiştir.
II. Merkezi otoritenin sağlanması kolaylaşmıştır.
III.   Sınırlar yeniden belirlenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III


53. Osmanlı Devleti dışarıdan aldığı borçları ödeyeme-yince, alacaklı devletler Osmanlı Devleti’nin maliye-sini denetlemek için bir yönetim kurmuşlardır.
Böyle bir yönetimin kurulması, Osmanlı Dev-leti’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin dikkate alınmadığını gösterir?
A) Anayasal düzene geçmesinin
B) Bağımsız olmasının
C) Merkeziyetçi olmasının
D) Padişahın Halife sanını taşımasının
E) Yabancılara ayrıcalıklar tanımış olmasının

54.  XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde,
I. demiryolları yapımına önem verilmesi,
II. telgrafın kullanılmaya başlanması,
III.   bazı malların ticaretini yerli ve yabancı tüccar-lara yasaklayan tekel sisteminin Balta Limanı Antlaşması’yla kaldırılması
gelişmelerinden hangilerinin, merkezi yönetimin güçlendirilmesine yardımcı olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III


55.  Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta bir kongrenin top-lanması ve bütün illerin her sancağından, halkın gü-venini kazanmış üç delegenin bu kongreye katılmak üzere hemen yola çıkarılması hükmü yer almıştır.
Bu hüküm, Amasya Genelgesi’nin,
I. tüm ülkenin temsil edildiği bir kuruluşu öngör-
me,
II. gizli maddeleri olma,
III.   birlik ve beraberlik çağrısında bulunma
özelliklerinden hangileri için bir kanıt sayılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III


56.  “Amasya’da yapılan görüşmelerin sonuçlarını içeren tutanakların protokol olduğunu kabul ettirmek ve bun-ları İstanbul Hükümeti’nin temsilcisi olan Bahriye Na-zırı Salih Paşa’ya imza ettirmek önemliydi.”
Atatürk’ün, Nutuk’ta yer alan bu sözüyle aşağıda-kilerden hangisini vurgulamak istediği savunula-bilir?
A) Görüşmelere resmi nitelik kazandırılmasının önemini
B) İstanbul Hükümeti’nin alınan kararları Mebuslar Meclisi’nin onayına sunmak istediğini
C) Görüşmelerle İstanbul Hükümeti’nin zaman ka-zanmak istediğini
D) Salih Paşa’nın görüşmelerin yapılması için İstan-bul Hükümeti’ni yönlendirdiğini
E) Anlaşma Devletleri’nin görüşmeler sırasında
İstanbul Hükümeti’ne baskı yaptığını

 

57.  İlk TBMM’nin yasama ve yürütme güçlerini ken-disinde toplamasıyla,
I. Meclis’te fikir ayrılıklarından kaynaklanacak
gruplaşmaların önlenmesi,
II. Meclis üstünlüğünün sağlanması,
III.   Meclis’te üye sayısının artırılması
sonuçlarından hangilerine ulaşıldığı savunu-labilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


58.  Lozan Konferansı görüşmeleri sırasında Türk heye-tinin hazırladığı “Adli İdare Beyannamesi”nde, TBMM Hükümeti’nin yabancılara Türk mahkemelerinde tam bir adalet sağlamayı her bakımdan güvence altına alacak güçte olduğu; bu adaleti, egemenliğini bütü-nüyle kullanarak gerçekleştirebileceği belirtilmiştir.
Türk heyetinin bu beyannameyle,
I. TBMM Hükümeti’nin yabancıların haklarını ko-rumada kararlı olduğu,
II. Türkiye’nin, iç işlerine karışılmasını istemediği,
III.   yabancılara verilmiş olan ödünlerde değişiklik yapılması gerektiği
görüşlerinden hangilerini vurguladığı savunu-labilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


59.  Türkiye Cumhuriyeti’nde,
I. Öğretim Birliği Kanunu’nun kabul edilmesi,
II. tekke ve türbelerin kapatılması,
III.   medreselerin kapatılması
gelişmelerinden hangilerinin kültür değişmesini kolaylaştırdığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

 

60.
I. İnanç özgürlüğünü geliştirme
II. Yabancılara verilen ayrıcalıkları kaldırma
III.   Laik devlet düzenine geçme
Yukarıdakilerden hangilerinin, Halifeliğin kaldı-rılması için bir gerekçe olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

 

61.

I. Arap alfabesi yerine yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
II. Belli bir günün hafta tatili kabul edilerek herke-sin bu gün tatil yapması zorunluluğunun getiril-mesi
III.   Farklı uzunluklarda olan arşın ve endaze yerine metrenin kullanılması
Yukarıdaki inkılapların hangilerinde, ülke içindeki uygulamalarda birlik sağlanması amaçlanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

62.
I. Fes ve kalpak giyilmesini yasaklayan “Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun”un kabul edilmesi
II. Türk tarihinin yalnız Osmanlı tarihinden ibaret olmayıp çok eskilere dayandığını kanıtlama amaçlı çalışmalara hız verilmesi
III.   Türk dilinin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılmasının amaçlanması
Yukarıdakilerden hangileri, ulusçuluk anlayışının doğrudan bir gereğidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

 

63.  Atatürk, “Benim yaptığım işler, biri ötekine bağlı ve gerekli olan şeylerdir.” demiştir.

Atatürk’ün, bu sözüyle, yaptığı işlerin,
I. birbirini tamamlayıcı olma,
II. ikili uygulamalara son verme,
III. bir ihtiyaca cevap verme,
IV. zaman içinde, yavaş yavaş benimsenme
özelliklerinden hangilerini vurguladığı savunu-labilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve IV E) II, III ve IV

64.

I. Cephedeki askerlere moral verme
II. Savaş zamanında halkın can ve mal güvenliğini sağlama
III.   Savaşta cephe gerisindeki halkın moralini güç-lendirme
Yukarıdakilerden hangileri, sivil savunmanın gö-revleri arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

 

CEVAPLAR:  46. C            47. A      48. D      49. B      50. A      51. E      52. D      53. B      54. C      55. D      56. A      57. B      58. D      59. E      60. C      61. D      62. E      63. C      64. E

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir